Provozní řád internetu


Obecní knihovna ve Starém Městě pod Landštejnem umožní veřejnosti přístup na internet za těchto podmínek.

1. Zájemce nemusí být registrovaným uživatelem Obecní knihovny.
2. Zájemce starší 15 let předloží platný občanský průkaz, pokud není v místě znám.
3. Děti do 15 let musí předložit písemný souhlas rodičů, kteří tím přebírají odpovědnost za případnou škodu či     mravní újmu, ke které mohou děti využíváním této služby přijít.
4. Obecní knihovna nenese odpovědnost za to, na které stránky uživatel internetu přistupuje, včetně jejich     obsahu.
5. Dobu pobytu na internetu je možné si předem rezervovat při dodržení pravidel pro rezervaci.
    Obvyklá doba využití této služby je 30 minut. Tuto dobu je možné prodloužit, pokud není jiný zájemce.
6. U jedné stanice mohou být maximálně dvě osoby.
7. Obecní knihovna si vyhrazuje právo ukončit podle potřeby práci uživatele.
8. Uživatel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky,     za škody vzniklé hrubým zacházením a svou činností, která je v rozporu s provozním řádem nebo pokyny     obsluhy Obecní knihovny. V těchto případech po něm může být žádána úhrada vzniklých škod.

9. Uživatelé mohou:
     - Vyhledávat informace pomocí protokolu http - stránky www.
     - Využívat elektronickou poštu prostřednictvím veřejně dostupných služeb.
     - Komunikovat on-line prostřednictvím chatu.
     - S vědomín služby Obecní knihovny využívat tiskárny a skener.
     - Na vyžádání si nechat stažené informace nahrát na originální disketu, vypálit na nepoužité originální
       CD-R nebo nahrát na flasch disk. V tomto případě však uživatel musí souhlasit s prověřením flasch disku
       antivirovým programem před jeho použitím. Použití externího HDD není povoleno.

10. Uživatelé nesmí:
     - Zapínat, vypínat či restartovat počítač.
     - Provádět změny v konfiguraci programů.
     - Instalovat a spoštět vlastní programy, a to včetně programů, volně stažitelných z internetu.
     - Vyhledávat, prohlížet a stahovat z internetu stránky obsahující pornografii, propagující rasismus nebo
       terorismus, nábožensky a národnostně urážející a podněcující k násilí a užívání drog a dále stránky,
       jejichž obsah je v rozporu s obecně platnými dobrými mravy.

11. Uživatelé jsou povinni:
     - Dbát pokynů pracovníka Obecní knihovny a umožnit namátkovou kontrolu své činnosti.
     - Při jakékoliv nejasnosti si vyžádat odbornou pomoc obsluhy Obecní knihovny.
     - Neodstraňovat vzniklé závady, ale okamžitě o nich informovat obsluhu Obecní knihovny.
     - Dodržovat obecně platná pravidla pro ochranu před počitačovými viry.
     - Chovat se ohleduplně k ostatním návštěvníkům Obecní knihovny a především je nerušit nadměrným
       hlukem.
     - Dodržovat ustanovení provozního řádu.

12. Přístup na internet je bezplatnou službou.
13. Cena tisku se řídí platným ceníkem, který je přílohou knihovního řádu.
14. V případě porušení provozního řádu může být uživatel vykázán z Obecní knihovny.

Tento provozní řád internetu nabývá účinnosti dnem 24.6. 2009 na dobu neurčitou. Tímto provozním řádem se ruší stávající PŘ.

 

©2009-2011 J&J&V Lorencovi