Historie knihovny

 

Z historie do roku 1986

 

Místní lidová knihovna ve Starém Městě pod Landštejnem má svoji dlouholetou tradici. Podle razítek v některých knihách se dá dokázat působení knihovny již ve dvacátých létech dvacátého století. Původně byla umístěna v čísle popisném1 – Farní úřad. Asi v sedmdesátých létech dvacátého století byla přemístěna do budovy místní základní školy, číslo popisné 139. Zakladatelem knihovny byl Místní národní výbor ve Starém Městě pod Landštejnem. Před druhou světovou válkou existovaly knihovny i v okolních obcích v katastru Staré Město pod Landštejnem. Jednalo se například o obce Koštálkov, Romava, Vítiněves, Landštejn, Rajchéřov. V padesátých létech mnohé z těchto obcí násilně zanikly a část knižního fondu z těchto knihoven převzala Místní lidová knihovna ve Starém Městě pod Landštejnem. Některé z těchto knih se dochovaly v knihovně do současné doby, což dokazují původní knihovnická razítka v těchto knihách. Jedná se především o historické romány a vesnickou prózu.


V době, kdy knihovna byla umístěna na Farním úřadě, byly prostory zcela nevyhovující. V knihovně nebyly regály, v knihovně byla značná vlhkost. Knihy byly volně umístěny v krabicích na zemi, kde si je čtenáři vybírali. Z tohoto důvodu se hodně knih poškodilo a nedochovalo.


Po přemístění do budovy Základní školy byla Místní lidová knihovna umístěna v prostoru bývalé třídy v prvním poschodí. Knihovna byla vybavena několika regály a dále byl knižní fond umístěn ve vestavěných školních skříních. Místní lidová knihovna byla vždy samostatnou knihovnou a nikdy nebyla sloučena se školní knihovnou.


historie historie historie

 

Knihovníci


V době umístění knihovny na faře:

1. Marie Lískovcová, učitelka Národní školy ve Starém Městě pod Landštejnem.
2. Dana Nademlejnská, původem z Dačic, rovněž učitelka Národní školy ve Starém Městě pod Landštejnem.


Po přemístění do Základní školy :

1. Aloisie Vomelová, provdaná Benešová, rok narození 1925. Za doby působení této knihovnice bylo provedeno stěhovaní knihovny do Základní školy.
2. Marie Krchová, dělnice na státním statku Staré Město pod Landštejnem. Svoji činnost ukončila v roce 1986 z důvodu stěhování.
3. Věra Nováčková, provdaná Lorencová, původem z Třebíče. V roce 1984 se přistěhovala do Starého Města pod Landštejnem, kde pracovala jako učitelka mateřské školy. Činnost knihovnice začala vykonávat od září 1986, spolu se svým manželem Jaroslavem Lorencem. Činnost knihovnice vykonává dodnes.

 

historie

Po převzetí knihovny paní Lorencovou v roce 1986 se nadále pokračovalo v třízení knihovního fondu podle kategorií, obalování knih a doplňováním knižních lístků. V oblasti knihovní techniky knihovna spolupracovala s Okresní knihovnou v Jindřichově Hradci a střediskovou knihovnou v Nové Bystřici, kde byla odborným poradcem paní Malinová.

 

historie historie

 

Staré Město p./L. rok 1986 a budova ZŠ rok 1987.

 

Novodobá historie

 

Rok 2001

V tomto roce se knihovna připravovala na zápis do evidence knihoven podle zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon). V důsledku tohoto se změnil v průběhu roku název knihovny na Obecní knihovnu Staré Město pod Landštejnem. Zřizovatelem je Obec Staré Město pod Landštejnem. Za pomoci dotace VISK byla do knihovny zakoupena počítačová sestava, záložní zdroj a barevná inkoustová tiskárna HP. Počítač byl připojen do sítě Internet pomocí linky ISDN. Na počítač byl nainstalován operační systém Windows 98, aplikace Office. Koncem roku byl na počítač nainstalován výpůjční systém LANius. V listopadu tohoto roku byl zahájen zkušební provoz veřejného Internetu.


historie

 

Rok 2002

Knihovna byla zapsaná do evidence knihoven Ministerstva kultury České republiky pod názvem Obecní knihovna Staré Město pod Landštejnem jako základní knihovna. Počátkem roku se započalo se zápisem knihovního fondu do systému LANius. Všechny knihy byly opatřeny čárovým kódem, naučná literatura byla zařazena podle MDT a opatřena číselným kódem na přebalu. Pro lepší přehlednost fondu byly pro čtenáře ještě pořízeny tématické oddíly. Při této příležitosti byla provedena hloubková revize fondu a vyřazeny zastaralé a poškozené knihy. Tyto knihy byly nabídnuty ve veřejné burze občanům. V září byl do Obecní knihovny zakoupena druhá počítačová sestava s LCD monitorem, laserovou černobílou tiskárnou, záložním zdrojem, skenerem a čtečkou čárových kódů. Tento počítač byl rovněž připojen do sítě Internet. Byl vybaven operačním systémem Windows XP – profesionál.


Rok 2003

V tomto roce byly do knihovny zakoupeny 2 počítačové otočné židle, 2 počítačové stoly, nový věšák, šatní skříň. Dále byly zakoupeny nové textilie. Byly také zakoupeny další 3 multimediální encyklopedie – Kronika lidstva, Kronika Českých zemí a Kronika 20. století. Obsluha knihovny upravila interiér, čelní stěnu. V tomto roce začala knihovna vydávat pro svoje čtenáře občasný zpravodaj Zprávičky od sůvičky. Výtisky jsou volně k dispozici čtenářům a dále jsou zveřejněny ve vestibulu Jednota Staré Město p/L. Významnou akcí tohoto roku bylo celokrajské setkání knihovníků a starostů obcí v Obecní knihovně Staré Město pod Landštejnem.


historie

 

Rok 2005

Počátkem roku 2005 byla provedena změna v připojení knihovny na Internet a knihovna byla vybavena připojením samostatnou linkou. Od června tohoto roku je využívání Internetu pro veřejnost bezplatnou službou. Zájem o Internet se tímto ještě zvýšil. V naléhavých případech je služba Internetu občanům poskytována i na služebním počítači nebo i mimo běžnou výpůjční dobu. Na podzim byl počítač vybaven ještě vypalovací mechanikou DVD.


Rok 2007

Na podzim byl do Obecní knihovny instalován satelitní přijímač, který měl zvýšit současnou rychlost připojení Internetu. Rychlost připojení však zůstala stejná. Nezávisle na tomto projektu společnost O2 v prosinci zavedla do Obecní knihovny připojení pomocí linky ADSL s rychlostí 2 MB.


Rok 2008

Ke konci prázdnin byla provedena rekonstrukce oken. Původní okna byla nahrazena novými plastovými okny. Okno u počítačového pracoviště bylo navíc opatřeno žaluziemi.


historie

 

Rok 2009

V roce 2009 byla knihovna vybavena novými židlemi, které nahradily již značně opotřebené židle staré.

Nejstarší počítač byl nahrazen repasovaným počítačem. Původní počítač byl však ponechán k dispozici čtenářům pro běžnou kancelářskou práci.


historie

 

Knihovna se rovněž dočkala nové desky na budově školy.


historie

 

V druhé polovině roku začaly v budově školy rozsáhlé stavební úpravy spojené se sloučením s MŠ. Chodba před knihovnou byla přehrazena přepážkou. Pro knihovnu tím zanikla možnost využívat chodbu při svých zábavných hrách pro čtenáře..


historie

 

Obec Staré Město p./L. se v tomto roce účastnila soutěže Vesnice roku 2009. Při této příležitosti knihovna obsadila 1. místo v kraji a získala titul Jihočeská knihovna roku 2009.


historie

 

Svým vítězstvím postoupila knihovna do celostátního kola soutěže Knihovna roku 2009. Na slavnostním vyhodnocení v Klementinu v Praze získala knihovna Čestné uznání za mimořádné informační a vzdělávací aktivity pro veřejnost udělené svazem SKIP ČR.


historie historie

 

V první polovině roku začaly veřejnosti sloužit webové stránky knihovny, které vytvořila a pravidelně aktualizuje obsluha knihovny.


Na podzim byla ukončena činnost knihovního systému LANius, který byl nahrazen knihovním systémem Clavius REKS. Čtenářům tím vznikla možnost on line rezervace knih, prohlídka knihovního fondu a kontroly svého čtenářského konta.

 

Rok 2010

V roce 2010 byla knihovna nově vymalována. Stará a již nevyhovující stropní světla byla vyměněna za nová zářivková svítidla.

historie historie

 

Rok 2011

V roce 2011 získala Obecní knihovna převodem z Obce další počítač pro veřejnost. I tento počítač je napojen na internet.

historie

 

Rok 2013

Obecní úřad zakoupil v měsíci únoru pro potřeby Obecní knihovny novou, multifukční tiskárnu. Tiskárna umožňuje kvalitní a přitom ekonomický tisk. Tiskové úlohy je možné zasílat i přes internet. Součástí tiskárny HP Deskjet IA 3525 je skener a kopírka.

historie


ZPĚT

 

©2009-2013 J&J&V Lorencovi
WebZdarma.cz